ჩვენს შესახებ

ვებგვერდი მომხმარებელს შეუფერხებლად მიაწვდის პრაქტიკული და საკანონმდებლო სახის ინფორმაციას DCFTA-ს შესახებ, როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე, ხოლო მეწარმეებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს უზრუნველყოფს საჭირო ინფორმაციით DCFTA-ის შესახებ.

 

ვებგვერდს მართავს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

 

DCFTA-ს ვებგვერდის მიზანია: 

  • ხელი შეუწყოს დაინტერესებულ პირებს შეუფერხებლად მიიღონ ინფორმაცია იმ სარგებელის, შესაძლებლობებისა და უპირატესობების შესახებ, რომლებიც DCFTA-თ არის გათვალისწინებული;
  • მიაწოდოს ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს ევროკავშირის იმ გრანტებისა და სხვა, ფინანსური დახმარებების ინსტრუმენტების შესახებ, რომლებიც DCFTA-ის ფარგლებში ხორციელდება;
  • დაინტერესებულ პირებს მიაწოდოს უახლესი ინფორმაცია მიმდინარე რეფორმებისა და საკანონმდებლო ინიციატივების შესახებ.

DCFTA-ს საინფორმაციო ვებგვერდი დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობას აძლევს, უფლებამოსილ ორგანოებს წარუდგინონ შენიშვნები ან წინადადებები DCFTA-ს ფარგლებში მათ მიერ მისაღები ნორმატიული აქტების პროექტებზე.

 

 

სახელმწიფო უწყებები