კანონმდებლობა

ვებგვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ:

 • საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად მიღებული ნორმატიული აქტები მათი მიღების წლების და რეგულირების სფეროების მიხედვით;
 • მისაღები ნორმატული აქტების პროექტები, მათი რეგულირების სფეროების მითითებით.

ვებგვერდი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ნორმატიული აქტის პროექტის გაცნობასთან ერთად გააკეთოს მასზე კომენტარი, რომელიც ავტომატურად მიეწოდება შესაბამის ორგანოს.

საკანონმდებლო აქტების პროექტები
 • ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში, სტანდარტიზაცია, მეტროლოგია, აკრედიტაცია და შესაბამისობის შეფასება

 • სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომები

  ამჟამად საკანონმდებლო პროექტი არ არის

 • ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები

  ამჟამად საკანონმდებლო პროექტი არ არის

 • სახელმწიფო შესყიდვები

  ამჟამად საკანონმდებლო პროექტი არ არის

მიღებული კანონმდებლობა
სახელმწიფო უწყებები