კანონმდებლობა

ვებგვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ:

  • საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად მიღებული ნორმატიული აქტები მათი მიღების წლების და რეგულირების სფეროების მიხედვით;
  • მისაღები ნორმატული აქტების პროექტები, მათი რეგულირების სფეროების მითითებით.

ვებგვერდი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ნორმატიული აქტის პროექტის გაცნობასთან ერთად გააკეთოს მასზე კომენტარი, რომელიც ავტომატურად მიეწოდება შესაბამის ორგანოს.

საკანონმდებლო აქტების პროექტები
მიღებული კანონმდებლობა
სახელმწიფო უწყებები